Urząd Pracy – Ważne informacje dla obywateli Ukrainy

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy

Obywatel Ukrainy, korzystający ze specjalnych uprawnień od 24 lutego 2022 r., który aktualnie przebywa legalnie w Polsce  może zarejestrować się w urzędzie pracy oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy na takich samych zasadach jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że rejestrować się mogą również kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia . Osoby te muszą wylegitymować się i potwierdzić swoją tożsamość (paszport lub numer Pesel).
Rejestracja obywatela Ukrainy odbywać się będzie w oparciu o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w  związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwanej dalej specustawą) z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. u. 2022 r. poz. 583), ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z  dnia 20  kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. (Dz.U.  z 2020 r. poz. 667) w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które będą stosowane odpowiednio.

Brak dokumentów wymaganych do rejestracji w PUP tj. świadectwa pracy, potwierdzenie wykształcenia, uprawnień

Zgodnie z § 8 ust. 5  rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz przekazanie wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnego albo poszukującego pracy osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.

Formy pomocy z urzędu pracy

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy, z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Mogą korzystać z wielu form pomocy określonych w obowiązujących przepisach tj. m.in. szkolenia zawodowe, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację zatrudnienia, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy, refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat lub osoba zależną  oraz umożliwią skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

Zatrudnienie

Każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Wystarczy, że pracodawca w ciągu 14 dni zgłosi fakt zatrudnienia za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. na podstawie zezwolenia, oświadczenia) w  Polsce może dalej legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Nowy pracodawca jest zobowiązany poinformować właściwy urząd pracy.

WAŻNE ! Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny jest uprawniony do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy.